Fusta i vidre

Rellotge de sorra de púlpit, 9 x 5 x 5 cm