La predel·la del retaule de Sant Miquel de Prats està composta de cinc taules amb escenes de la Passió de Crist. Representació convencional de la part més propera a la mesa de l’altar i al sagrari. Es refereixen als moments decisius que són el prendiment de Jesús, l’interrogatori davant Pilat, la crucifixió, la pietat i la sepultura de Jesús. Tenint en compte la cronologia, el retaule és d’execució tardogòtica, de gran qualitat i riquesa dels pigments i de l’or que embelleixen l’obra i acrediten la importància dels comendataris. La representació gira cap a fórmules culturals classicitzants en les tipologies figuratives, en la proporció de la figura humana i les composicions. Exponent pictòric al voltant de la Seu d’Urgell i l’Alta Ribagorça, els autors recorren a un estil propi, influït per les tendències de l’alt Renaixement italià i nòrdic. Demostren la seva àmplia cultura pictòrica i gràfica, ja que saben assimilar i fer-se ressò de les novetats en el dibuix i la composició que es coneixen per via de l’estampa italiana rafaelesca, de làmines de Marcoantonio Raimondi; es caracteritzen per figures d’aspecte més italianitzat i ric en el ventall de les vestidures, en simbiosi amb els gravats nòrdics, flamencs i alemanys, principalment el món visionari d’Albrecht Dürer o de Martin Schongauer.

Any 1537

Tremp, preparació de bol vermell, or sobre fusta de pi.

66x177 cm

Miquel Ramells (pintor) i Guy Borgonyó (daurador)